VERTAALDIENSTEN

Vertaling van bedrijfsdocumenten in Milaan, Brussel of elders in Italië en België: of het nu om juridische teksten gaat, financiële verslagen, contracten, technische handleidingen, programma’s, webpagina’s, reclamecampagnes of om het beheer van meertalige projecten in verschillende formaten, Yellow Hub is een unieke en gespecialiseerde partner omdat het over een transversale organisatie en kennis beschikt op het gebied van technologie, de juiste terminologie per sector, traceerbaarheid van de werkstroom, lokalisatietools en kwaliteitsborging.

Iedere desk beschikt over een gespecialiseerde projectmanager die uw verzoeken verwerkt en rekening houdt met de inhoud en het doel waarvoor het document vertaald moet worden, alvorens het aan de expertise van onze vertalers en revisoren toe te vertrouwen.

GEBRUIK HET PLATFORM VERTALINGEN: VRAAG EEN WACHTWOORD AAN

Dit is een interface waarmee geregistreerde cliënten vertaalopdrachten kunnen uploaden, instructies kunnen geven, voltooide vertalingen kunnen downloaden en een overzicht kunnen krijgen van hun orders die aan de projectmanagers zijn toevertrouwd.

DESK JURIDISCHE EN BEËDIGDE VERTALINGEN

De primaire doelstelling van de Desk juridische en beëdigde vertalingen van Yellow Hub is het bieden van een meertalige gespecialiseerde vertaaldienst voor opdrachtgevers uit de internationale juridische sector, met de garantie van deskundigheid en aandacht voor detail.

VOOR ELKE DESK EEN SPECIALISATIE

Door deze Desk van Yellow Hub te contacteren kunt u vertrouwen op de hulp van onze projectmanagers en de beste beëdigde vertalers. Zij zullen met aandacht naar u luisteren en soepel binnen de afgesproken termijnen te werk gaan, met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsnormen binnen uw sector.

Yellow Hub beoogt uw vertrouwenspartner te worden waarop u kunt rekenen voor het vervaardigen van meertalige juridische, fiscale en verzekeringsdocumenten, op doorlopende of occasionele basis, evenals voor het beëdigen of legaliseren hiervan.

Een telefoontje of e-mail volstaat om toegang tot het platform My Translations te verkrijgen. Hiermee krijgt u exclusief toegang tot een overzicht van alle opdrachten die nog lopend zijn, die al zijn opgeleverd of die onlangs bij Yellow Hub zijn aangevraagd.

De professionals van de Desk juridische en gerechtelijke vertalingen zijn moedertaalsprekers en experts in de volgende domeinen:

Bancair recht en eigendomsrecht
Arbeidsrecht en fiscaal recht
EU-wetgeving en internationaal recht
Privaatrecht, familierecht
Vennootschapsrecht, faillissementen en insolventieprocedures
Mededingingsrecht en antitrustwetgeving
Intellectuele eigendom
Rechtszaken en arbitrages

De ons toevertrouwde opdrachten voor gespecialiseerde vertalingen worden beschermd door interne vertrouwelijkheidsprocedures, bepaald in de UNI EN ISO 9001:2015 certificering, alsmede door ondertekening van een Confidentiality Agreement.

De vertaalde documenten die in de rechtbank of in notariskantoren worden beëdigd, of bij het Openbaar Ministerie van een apostille worden voorzien, worden aangeleverd met inachtneming van de tijden van zittingen of andere vervaltermijnen zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen, waarbij vooral wordt gelet op vergelijkend recht, de vaste formules van de juridische terminologie en de juridische schrijfstijl.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

SALES MANAGER

EMANUELE MAGGIONI

Email

ZIJ GELOVEN IN ONS

Wij zijn de vaste leverancier van vertaaldiensten van de belangrijkste nationale en internationale advocatenkantoren waarvan wij om redenen van vertrouwelijkheid de namen niet noemen.

DESK TECHNISCHE VERTALINGEN

Een ander specialisatiedomein van Yellow Hub zijn vertalingen van technische teksten die zijn opgesteld door productiebedrijven, IT-bedrijven of bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie, de auto-industrie, logistiek, life science & pharma, evenals bedrijven uit de voedingsindustrie. Ons bedrijf richt zich sinds 40 jaar als leverancier van vertaaldiensten op technologie, met zeer veel aandacht voor terminologie en tools.

MEERTALIGE TECHNISCHE HANDLEIDINGEN

Met de globalisering van de bestemmingsmarkten van fabrieken, systemen en producten, worden technische handleidingen noodzakelijkerwijs meertalig. Yellow Hub is de noodzakelijke taalpartner die de bedrijven helpt geografische barrières te doorbreken door hen van een uitstekende en duidelijke meertalige technische documentatie te voorzien bij nieuwe projecten, producten of diensten.

De door onze kantoren vervaardigde technische vertalingen beslaan onder meer gebruiks- en onderhoudshandleidingen, technische productfiches, CADs voor industriële ontwerpen en tekeningen, en wettelijk verplichte conformiteitsverklaringen en certificeringen voor openbare aanbestedingen.

De technische vertalers van deze desk worden geselecteerd op grond van de ervaring en deskundigheid die zij hebben opgebouwd met teksten op het gebied van:

Processen en machines voor de productie-industrie
Logistiek
Milieu, afvalverwerking, hernieuwbare energie
Chemische, biochemische en cosmetica-industrie
Landbouw en levensmiddelenindustrie
Elektrotechniek
Geneeskunde, met inbegrip van medische dossiers en uitslagen
Farmaceutische industrie
Informatietechnologie
Octrooien
Civiele techniek
Auto-industrie
ISO-normen en kwaliteitsprocedures

De grafische opmaak blijft conform aan het originele document. Het document wordt op betrouwbare en coherente wijze geanalyseerd en vertaald door technische vertalers die zich strikt houden aan het gebruik van de juiste terminologie.

Technische vertalingen vanuit een of meer brontalen of naar een of meer doeltalen vergen een specifiek stappenplan: de afstemming op eerdere en goedgekeurde vertalingen (het vaststellen van de brand terms en van het zakelijk taalgebruik voor het land waar de vertaling wordt gebruikt), de opmaak van de terminologie waarvoor toestemming wordt gevraagd aan de opdrachtgever. Monitoring van de totstandkoming van de opdracht volgens de procedures voorzien in UNI EN ISO 9001:2015 en UNI EN ISO 17100, en Quality Assurance vóór de oplevering.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

SALES MANAGER

EMANUELE MAGGIONI

Email

ZIJ GELOVEN IN ONS

DESK VERTALINGEN BEGROTING & FINANCIËN

Onze desk Vertalingen begroting en financiën is het referentiepunt voor banken, accountants, bedrijfsadviseurs, fiscaal en financieel analisten en CFO’s, die werkzaam zijn op het mondiale schaakbord waarop ontwikkelingen, overnames, fusies of overdrachten van bedrijfsaandelen, financiële transacties en onderhandelingen met juridische gevolgen plaatsvinden.

KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID

Zorg en deskundigheid zijn onmisbare elementen voor de vertaling van financiële documenten. Het gaat hier om cruciale vaardigheden die nodig zijn voor zowel het vertalen van jaarrekeningen en toelichtingen, maar ook voor andere documenten en rapporten van economische en financiële aard.

Dit soort rapporten zijn bedoeld om informatie over financiële zaken te verstrekken, maar dat niet alleen: in zekere zin tonen ze de huisstijl van een bedrijf in relatie tot zijn stakeholders en vormen ze een krachtige manier om met cliënten, leveranciers en investeerders te communiceren.

PREMIUMPAKKET

Dankzij onze content analysis tools is Yellow Hub in staat onder speciale voorwaarden een premiumpakket aan cliënten aan te bieden. We spreken hier vooral over cliënten die vanwege hun aard (buitenlandse investeerders of beursgenoteerde bedrijven) naast de vertaling van de jaarrekening ook periodieke verslagen wensen te ontvangen.

Neem contact op met onze Marketing & Sales manager om een afspraak te maken. Deze zal u alle voordelen van ons aanbod op het gebied van financiële vertalingen uitleggen. Het vertalen van dergelijke teksten vergt jarenlange ervaring en specifieke vaardigheden, die door ons bedrijf gewaarborgd zijn.

De financiële vertalers van deze desk worden door onze projectmanagers gecoördineerd om de volgende documenten met de grootste zorg en nauwgezetheid te behandelen:

Beleggingsfondsen
Jaarlijkse, driemaandelijkse en halfjaarlijkse financiële overzichten  
Belastingaangiften en fiscale documenten
Transfer-pricing
Presentatie van financiële producten

Het gespecialiseerde en deskundige personeel van Yellow Hub kan op verzoek van de opdrachtgever verschillende taalcombinaties verwerken, op basis van de doelstelling van de opdracht.

Yellow Hub beheert 60% van de belangrijkste, in de zakenwereld gesproken talen. Het aantal gebruikte talen is ten gevolge van de globalisering gestegen en er is een aanzienlijke verhoging van aanvragen voor de Zuid-Amerikaanse talen en het Chinees.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

SALES MANAGER

EMANUELE MAGGIONI

Email

ZIJ GELOVEN IN ONS

BEËDIGINGEN, LEGALISATIES, APOSTILLES, CONSULAIRE VISA

Een van de diensten die onze cliënten het vaakst vragen, is de beëdiging van vertalingen. De beëdiging is een openbare handeling waarbij de beëdigde vertaler (België) of de vertaler-expert (Italië) zweert een getrouwe vertaling te hebben afgeleverd conform de waarheid.

VAN DE VERTALING TOT HET OFFICIËLE DOCUMENT

Met de beëdiging bevestigt de vertaler op officiële wijze, en stelt zich ervoor verantwoordelijk, dat de vertaling integraal met de oorspronkelijke tekst overeenkomt, waarbij hij tegelijkertijd de vertaling in een officieel document omzet.

DE BEËDIGING VAN DE BEËDIGDE VERTALER (BELGIË) OF VERTALER-EXPERT (ITALIË)

De beëdiging gehouden voor de griffie van de rechtbank (in België is dit de rechtbank van eerste aanleg) of voor een notaris heeft rechtskracht, en omvat de aanname van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Onze beëdigde vertalers van Milaan zijn ingeschreven in het register van deskundigen van de Kamers van Koophandel (Albi dei Periti delle Camere di Commercio) en in het register van technische consulenten van de rechtbank; zij staan garant voor de hoogste aandacht voor de technische en bureaucratische aspecten van de procedures.

De beëdiging wordt vereist door de Italiaanse openbare autoriteiten of door die van de landen van bestemming van de documenten, naargelang van het voorziene soort en hun gebruik. Voor documenten die bestemd zijn voor het buitenland wordt vaak een extra stap vereist: in België: een legalisatie door de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, een bijzondere stempel of apostille door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken; in Milaan: een apostille of legalisatie en in sommige gevallen ook het consulaatsvisum.

Dit is een verdere verklaring die in België wordt afgegeven door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en in Italië door het Openbaar Ministerie van de prefectuur; beide instanties verklaren hiermee dat de handtekening van de Belgische Federale Overheidsdienst Justitie of in Italië de handtekening van de notaris of griffier authentiek is. De apostille zorgt ervoor dat de beëdigde vertaling in Italië of België automatisch geldig is bij de overheden van de landen die de Conventie van Den Haag van 1961 hebben ondertekend.

Op verzoek kan Yellow Hub in Milaan ook de consulaire visa leveren voor vertalingen.

Als u op zoek bent naar een serieuze professional voor de beëdiging van uw vertalingen (met bijbehorende apostilles, legalisaties en (voor Italië) consulaire visa), kunt u terecht bij het gespecialiseerde bedrijf Yellow Hub, dat met zijn meer dan dertig jaar ervaring uw serieuze en goed voorbereide taalpartner is.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

SALES MANAGER

EMANUELE MAGGIONI

Email

ZIJ GELOVEN IN ONS

Wij zijn de vaste leverancier van vertaaldiensten van de belangrijkste nationale en internationale advocatenkantoren waarvan wij om redenen van vertrouwelijkheid de namen niet noemen.

OCTROOIEN

De vertaling van octrooien is net als de vertaling van contracten onlosmakelijk verbonden met de activiteiten van bedrijven die zich bezighouden met economische, culturele en sociale uitwisselingen. Er kan geen uitwisseling tussen organisaties plaatsvinden zonder in aanraking te komen met het verbintenissenrecht.

BEDRIJFSDOCUMENTATIE: OCTROOIEN

Een onderdeel van de aan Yellow Hub toevertrouwde projecten is de vertaling van octrooien, met alle eigenaardigheden van dit soort vertalingen: ten eerste nauwkeurigheid en precisie.

Yellow Hub zet zijn deskundige moedertaalvertalers voor octrooien in, die de inhoud ‘ontcijferen’ en vertalen aan de hand van het octrooi-jargon.

De vertaling van octrooien waarmee Yellow Hub zich bezighoudt is ook van belang omdat industriële octrooirechten onder de categorie “intellectuele creaties” vallen, waarbij zowel het civiel recht, als enkele andere specifieke normen (zoals de EU-wetgeving) van toepassing zijn en het exclusieve exploitatierecht van de uitvindingen erkennen, binnen de door de geldende wetgeving vastgestelde grenzen.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

SALES MANAGER

EMANUELE MAGGIONI

Email

ZIJ GELOVEN IN ONS

MODE & DESIGN

De teksten voor tijdschriften en modehuizen uit de mode & design sector vallen onder de commerciële vertalingen van Yellow Hub, het bedrijf dat behalve in Milaan ook een zetel in Brussel heeft, een andere belangrijke stad voor interieurontwerp.

Vanuit een buitenlands perspectief toont de communicatie van een bedrijf zijn kwaliteitswaarborg, nog voordat het zijn producten of diensten presenteert. Dit geldt vooral op het gebied van vertalingen voor mode & design, waar het cruciaal is zich aan het buitenland voor te stellen met een meertalig taalgebruik dat op de laatste trends inhaakt.

VERTALERS GESPECIALISEERD IN HET LUXESEGMENT

Het werk van de vertalers gespecialiseerd in het luxesegment omvat vertalingen van websites, personeelsbladen (ofwel huisorganen), nieuwsbrieven, tijdschriften, reclamespotjes en -campagnes, prijslijsten, catalogi, persberichten en promoties.

Een ander sleutelwoord voor de vertalingen mode & design is transcreatie, toegepast op pers- en reclamecampagnes: er worden meerdere taalkundigen ingezet om uw reclameboodschap in al zijn aspecten te verzorgen.

U hoeft alleen voor de kwaliteit te kiezen.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

SALES MANAGER

EMANUELE MAGGIONI

Email

ZIJ GELOVEN IN ONS

WEBSITES & MULTIMEDIA

De vertalingen van websites en multimedia van Yellow Hub beantwoorden aan de behoeften van alle cliënten voor digitale communicatie of communicatie via het web.

Wij verzekeren de opdrachtgever van een gestage nauwlettendheid tijdens iedere fase van de vertaling.

YELLOW HUB: BETROUWBAARHEID EN SPECIALISATIE

Een projectmanager die aan de cliënt wordt toegekend neemt de leiding op zich voor de vertaling van websites en multimedia. Dit gebeurt altijd volgens stijl- en terminologiegidsen van het bedrijf, waarbij de betrouwbaarheid en naleving van de overeengekomen deadlines zijn gewaarborgd. Een terminoloog werkt met u samen om teksten op te stellen en overeenstemming, lexicale uniformiteit en consistentie van het gehele communicatieve project te garanderen.

BIJZONDERHEDEN EN VARIATIE IN DE INHOUD

Via onze projectmanager van de desk kunt u zien dat Yellow Hub een heel specifieke aanpak heeft ten opzichte van zijn opdrachtgever en diens behoeften. Vragen die indiscreet kunnen lijken, zijn vaak nodig om de aandacht te kunnen vestigen op wat de cliënt precies wil uitdrukken, oftewel, zijn communicatieboodschap.

De vertaling van websites en multimediale inhoud vindt plaats met een garantie voor kwaliteit in record deadlines. Heeft u onmiddellijk behoefte aan proofreading? Wij zijn er op tijd bij. De gespecialiseerde vertalers van de desk behandelen dagelijks de volgende documenten en projecten:

Nieuwsbrieven, brochures en catalogi
Prijslijsten en folders
Websites
Persberichten & bedrijfscommunicatie
Presentaties
Trainingmateriaal

De vertalers die gespecialiseerd zijn in websites, marketing en communicatie en in andere commerciële projecten zijn in-house vertalers die zorgen voor een nauwkeurige monitoring van de vertaalde teksten vóór de definitieve oplevering.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

SALES MANAGER

EMANUELE MAGGIONI

Email

ZIJ GELOVEN IN ONS

LIFE SCIENCE & PHARMA

De Wetenschappelijke vertalingen beslaan verschillende gebieden. De wetenschap neemt een steeds grotere rol in en vereist in haar streven de levensomstandigheden van de mens wereldwijd te verbeteren, meer bronnen op internationaal niveau.

ONDERZOEK EN IMPLEMENTATIE

Onderzoek dringt iedere sector binnen en brengt voortdurend processen en producten voort waarmee multinationals nieuwe uitdagingen aangaan, en kleine, nieuwe bedrijven ontstaan en zich ontwikkelen.

DESKUNDIGHEID EN PRECISIE

De wetenschappelijke vertalingen voor Life Science & Pharma, die worden toevertrouwd aan deskundige medewerkers van Yellow Hub, omvatten onderwerpen uit de geneeskunde, farmacologie, ecologie & milieu, de voedings- en de cosmetische industrie. Ook wetenschappelijke publicaties zijn een belangrijk onderdeel van dit type vertalingen. Het internationale debat is met name gecentreerd op conventionele processen of biologische processen met betrekking tot de bovengenoemde domeinen, waarvoor specialisatie een must is.

Tot de cliënten voor wie wij wetenschappelijke vertalingen op het gebied van Life Science & Pharma verzorgen, behoren universiteiten, farmaceutische bedrijven en producenten van meststoffen, maar ook nieuwe hightech instellingen die werkzaam zijn in de sectoren biochemie en organische cosmetica.

De gespecialiseerde vertalers in Life Science & Pharma houden zich normaal gesproken bezig met de volgende documenten en projecten:

Milieu
Geneeskunde, alternatieve geneeskunde, biogeneeskunde
Farmaceutische industrie
Landbouw

Yellow Hub beheert als language service provider 60% van de meest gebruikte werktalen. Hieronder vallen ook de talen waarin onze vertalingen Science & Pharma worden aangevraagd.
De in Sciences & Pharma gespecialiseerde vertalers verwerken volumes van technische documentatie, presentaties, gebruiks- en onderhoudshandleidingen voor elektromedische apparaten en analyse-instrumenten, medische apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, beschermende kleding en steriele kits, klinische studies en abstracts, standaardwerkvoorschriften voor klinische proeven, rapporten en lijnen.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

SALES MANAGER

EMANUELE MAGGIONI

Email

ZIJ GELOVEN IN ONS

DESK COMMERCIËLE VERTALINGEN

Zowel voor Italië als voor België zijn creativiteit, ambachtelijkheid en verfijning de drijfveren van de economie. Taalvaardigheid en presentatiecapaciteiten zijn onmisbare vereisten voor commerciële vertalingen.

Van mode- en luxeartikelen, van leisure tot business travel, van beurzen en evenementen tot sportmanifestaties: dit zijn allemaal onderdelen van het aanbod waarmee deze sectoren op de internationale markt opduiken.

DE KRACHT VAN DE TAAL

Commerciële communicatie is aanwezig in alle sectoren, van het luxesegment tot de IT-industrie. En in elk van deze gevallen is het opportuun zich te focussen op de kracht van de taal. Bij Yellow Hub zal een team van taalkundigen uw commerciële communicatie nauwgezet volgens uw instructies behandelen.

Interior design
Tourism & Food
Mode
Kunst, cultuur, evenementen, muziek
Sport
Training
Management
Marketing

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

SALES MANAGER

EMANUELE MAGGIONI

Email

ZIJ GELOVEN IN ONS