INFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN COLLABORATORS

Yellow Hub Bruxelles, statutaire en administratieve zetel te Milaan, Via Napo Torriani 29, respecteert uw privacybelangen.

Wij willen u hierbij informeren voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt en hoe ze worden beschermd en wij vragen uw toestemming om ze te kunnen verwerken.

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Voor contractuele, juridische en fiscale verbintenissen, voor de communicatie tijdens het uitvoeren van de dienst, voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden;

Het verwerken van de gegevens voor andere doeleinden dan hier genoemd zal enkel gebeuren na uw expliciete toestemming.

 

Toepassingsgebied van de gegevensverwerking

Het toepassingsgebied van de verwerking van uw persoonsgegevens door Yellow Hub omvat: de verzameling, registratie, organisatie, opslag, wijziging, extractie, overdraagbaarheid en beperking, verwijdering of vernietiging van uw gegevens.

 

Verwerkingswijze

De verwerking zal zowel op papier als via de computer gebeuren, afhankelijk van de doelstelling van de verwerking, door interne of externe partijen van het bedrijf. Zowel de interne als de externe partijen hebben specifieke aanstellingsbrieven ondertekend die plichten betreffen zoals correctheid, wettigheid en transparantie, die door de verordening zijn opgelegd en die uw privacy en rechten waarborgen.

De databases waarop uw persoonsgegevens worden opgeslagen, voldoen aan de beveiligingsvereisten die zijn vastgesteld in artikelen 24 en 25 van de verordening. Toegang tot de databases door zowel interne als externe aangewezen verantwoordelijken wordt gereguleerd volgens ons privacybeleid. Toegang is toegestaan voor de uitvoering van relevante taken en verantwoordelijkheden door de aangewezen verantwoordelijken en wordt getraceerd door ons computersysteem.

 

Typen persoonsgegevens

De volgende typen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

Persoonlijke- en zakelijke contactgegevens (zoals naam, achternaam, functie in het bedrijf, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, het rijksregisternummer, uw fiscale positie). Daarnaast kunnen wij andere persoonlijke informatie vragen voor het profileren van uw vaardigheden (diploma’s, getuigschriften van vakbekwaamheid, werkervaring, referenties).

 

 

Verplichting tot het verlenen van gegevens

Het verlenen van uw gegevens is noodzakelijk voor het tot stand brengen van contractuele, juridische, administratieve en fiscale verbintenissen.

Het niet en/of foutief vermelden van uw persoonsgegevens kan ertoe leiden dat de Verwerkingsverantwoordelijke niet in staat is contractuele overeenkomsten en/of verplichtingen zoals bepaald door de geldende wetgeving in acht te nemen.

 

 

Afbakening van de communicatie en verspreiding van gegevens

De gegevens zullen niet extern worden verspreid en kunnen uitsluitend worden meegedeeld aan:

  • overheidsinstanties in verband met socialezekerheidsverplichtingen;
    • bevoegde autoriteiten voor controle- en/of verificatiedoeleinden;
    • banken en kredietinstellingen, voor doeleinden die verband houden met administratieve- en contractuele verplichtingen;
    • advocaten, accountants en verzekeringsmaatschappijen, voor doeleinden die de tenuitvoerlegging van de contractuele relatie mogelijk maken;

Elke verdere mededeling zal enkel plaatsvinden na uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Bewaarperiode van de persoonsgegevens

Uw verzamelde gegevens zullen voor verplichte doeleinden door Yellow Hub worden bewaard gedurende een periode zoals vastgesteld door de geldende wetgeving. Voor andere doeleinden zullen uw gegevens worden bewaard en gebruikt tot het moment waarop u gebruik maakt van uw herroepingsrecht.

 

Rechten van de betrokkene

U kunt u op uw recht van inzage (art. 15), van rectificatie (art. 16), van gegevenswissing-vergetelheid (art. 17), van beperking van de verwerking (art. 18), van overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20) volgens de verordening beroepen, door u tot de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker te wenden (e-mail: privacy.gpdr@yellowhub.it)

 Herroepingsrecht

Conform de verschillende mogelijkheden zoals bepaald door de geldende wetgeving, kunt u uw eerder verstrekte toestemming of bezwaren met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kosteloos en met legitieme reden te allen tijde intrekken. Dit doet u door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker (e-mail: privacy.gdpr@yellowhub.it), waarna wij uw geuite voorkeuren in de toekomst zullen implementeren.

De Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is Yellow Hub, in de persoon van zijn wettelijke vertegenwoordiger, Giuliana Masolo.