VERKLARING MET BETREKKING TOT DE GEGEVENSBESCHERMING VOOR DE CLIËNTEN

Yellow Hub Bruxelles, statutaire en administratieve zetel te Milaan, Via Napo Torriani 29, respecteert uw privacybelangen. Wij willen u hierbij informeren voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt en hoe ze worden beschermd, en wij vragen uw toestemming om ze te kunnen verwerken.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor contractuele, juridische en fiscale verbintenissen, voor het uitvoeren van dienstverleningen, voor de monitoring van uw klanttevredenheid of verwerking van klachten, voor administratie en boekhouding.
  • Voor commerciële doeleinden (speciale aanbiedingen, nieuwsbrieven en mededelingen over nieuwe diensten).
  • Het verwerken van de gegevens voor andere doeleinden dan hier genoemd zal enkel gebeuren na uw expliciete toestemming.

Toepassingsgebied van de gegevensverwerking
Het toepassingsgebied van de verwerking van uw persoonsgegevens door Yellow Hub omvat: de verzameling, registratie, organisatie, opslag, wijziging, extractie, overdraagbaarheid en beperking, verwijdering of vernietiging van uw gegevens.

Verwerkingswijze
De verwerking zal zowel op papier als via de computer gebeuren, afhankelijk van de doelstelling, en wordt uitgevoerd door personen binnen of buiten het bedrijf. Zowel de interne als de externe partijen hebben specifieke aanstellingsbrieven ondertekend die plichten betreffen zoals correctheid, wettigheid en transparantie, die door de zijn opgelegd en die uw privacy en rechten waarborgen.
De databases waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen, voldoen aan de beveiligingsvereisten die zijn vastgesteld. Toegang tot de databases door zowel interne als externe aangewezen verantwoordelijken wordt gereguleerd volgens ons privacybeleid. Toegang is toegestaan voor de uitvoering van relevante taken en verantwoordelijkheden door de aangewezen verantwoordelijken en wordt getraceerd door ons computersysteem.

Typen persoonsgegevens
De volgende typen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
Persoonlijke- en zakelijke contactgegevens (zoals naam, achternaam, functie in het bedrijf, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoon- en faxnummer). Daarnaast kunnen wij andere persoonlijke informatie vragen voor het aanpassen van een dienst (met name informatie zoals uw taalniveau en uw doelstellingen, voor de inrichting van een gepersonaliseerde opleiding).

Toekenningsplicht
De toekenning van uw gegevens is noodzakelijk voor het tot stand brengen van contractuele, juridische, administratieve en fiscale verbintenissen. Het niet en/of foutief vermelden van uw persoonsgegevens kan ertoe leiden dat de Verwerkingsverantwoordelijke niet in staat is contractuele overeenkomsten en/of verplichtingen zoals bepaald door de geldende wetgeving in acht te nemen.

Afbakening van de communicatie en verspreiding van gegevens
De gegevens zullen niet extern worden verspreid. Yellow Hub kan gegevens enkel delen met:

  • bevoegde autoriteiten voor controle- en/of verificatiedoeleinden;
  • banken en kredietinstellingen, voor doeleinden die verband houden met administratieve en contractuele verplichtingen
  • handelsagenten van Yellow Hub, om zakelijke relaties tot stand te brengen
  • advocaten, accountants en verzekeringsmaatschappijen, voor doeleinden die de tenuitvoerlegging van de contractuele relatie mogelijk maken.
  • tolken en/of docenten (voor diensten op speciale tijdstippen of locaties waarbij rechtstreeks contact tussen de beroepsbeoefenaar van Yellow Hub en u noodzakelijk is) uitsluitend met betrekking tot de uitvoering van de dienst, zoals bepaald in de overeenkomst met Yellow Hub.

In dit verband moet worden opgemerkt dat Yellow Hub srl geen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens in naam van een tolk of docent in dienst van Yellow Hub, indien u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens na het einde van de cursus of tolkdienst zoals opgenomen in het contract met Yellow Hub. Yellow Hub vraagt de docent of tolk in kwestie om uw persoonsgegevens te vernietigen aan het einde van de cursus of tolkdienst en om een vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen die bindend is met betrekking tot de verhouding tussen Yellow Hub en de beroepsbeoefenaar.
Elke verdere communicatie zal enkel plaatsvinden na uw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaarperiode van uw persoonsgegevens
Uw verzamelde gegevens zullen voor verplichte doeleinden door Yellow Hub worden bewaard gedurende een periode zoals vastgesteld door de geldende wetgeving. Voor andere doeleinden zullen uw gegevens worden behouden en gebruikt tot u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht.

Rechten van de betrokkene
U kunt u op uw recht van inzage (art. 15), van rectificatie (art. 16), van gegevenswissing-vergetelheid (art. 17), van beperking van de verwerking (art. 18), van overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20) volgens de verordening beroepen, door u tot de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker te wenden.
(privacy.gdpr@yellowhub.it).

Herroepingsrecht
Conform de verschillende mogelijkheden zoals bepaald door de geldende wetgeving, kunt u uw eerder verstrekte toestemming of bezwaren met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kosteloos en met legitieme reden te allen tijde intrekken. Dit doet u door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker (privacy.gdpr@yellowhub.it), waarna wij uw geuite voorkeuren in de toekomst zullen implementeren.

De Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is Yellow Hub, in de persoon van zijn wettelijke vertegenwoordiger, Giuliana Masolo.

Wij bieden u een aantal mogelijkheden aan wat betreft de manier waarop wij met u communiceren en welke informatie wij mogen verzamelen:

  • Om geen commerciële mededelingen te ontvangen per e-mail kunt u klikken op een link die u in onze rondzendbrieven vindt. Op die manier annuleert u de registratie.
  • U kunt ons ook verzoeken geen overige commerciële mededelingen te sturen door met ons contact op te nemen via de website of door een e-mail te sturen naar privacy.gdpr@yellowhub.it